Książki - dzieła ideologów polskiej myśli narodowej

Roman Dmowski - Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

Roman Dmowski

Upadek myśli konserwatywnej w Polsce”, został opublikowany po raz pierwszy na łamach Gazety Warszawskiej w 1913 roku. Książka ta jest nie tylko analizą ówczesnych różnic pomiędzy różnymi stronnictwami politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem kondycji moralnej i politycznej obozu konserwatywnego. To także przedstawienie zasad i celów politycznych odróżniający myśl narodową od innych prądów ideologicznych, oraz rozprawa z politycznym koniunkturalizmem przekładającym interesy osobiste lub stanowe ponad interes narodowy.

Wydanie zawiera dodatki: „O bankructwie metody konserwatywnej w polityce galicyjskiej” oraz „Koniec legendy”.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

Feliks Koneczny - O ład w historii

Feliks Koneczny

Książka „O ład w historii”, ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest podsumowaniem rozważań cywilizacyjnych Konecznego. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich rozważań historiozoficznych, wynikające z nich wnioski, charakterystykę poszczególnych cywilizacji oraz różnice zachodzące pomiędzy nimi. Ze względu na cenzurę pozycja ta opublikowana została po raz pierwszy dopiero w 1977, przez Instytut Romana Dmowskiego w Londynie.

Ilość recenzji: 0
Feliks Koneczny - O ład w historii

Roman Dmowski - Niemcy, Rosja i kwestia polska

Roman Dmowski

Niemcy, Rosja i kwestia polska, była pisana z myślną o czytelniku zagranicznym. Wydana została od razu w 1908 roku w języku polskim, francuskim i rosyjskim, ukazując się później również w innych językach. Pozycja ta towarzyszyła wytężonym pracom Dmowskiego na rzecz umiędzynarodowienia sprawy polskiej i manifestem orientacji antyniemieckiej narodowej demokracji. Choć dzisiaj sytuacja geopolityczna w Europie znacznie się zmieniła, książka pozostaje znakomitym przykładem chłodnego, analitycznego realizmu politycznego charakterystycznego dla polskiej myśli narodowej.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Niemcy, Rosja i kwestia polska

Zygmunt Wasilewski - Myśl Przebudowy

Zygmunt Wasilewski

Zygmunt Wasilewski jest dzisiaj postacią praktycznie zapomnianą, dawniej był jednym z głównych ideologów i publicystów Narodowej Demokracji. Wydana w 1912 roku "Myśl Przebudowy. Rozmowa z młodym przyjacielem" jest świadectwem szerokich horyzontów i zainteresowań Wasilewskiego. Autor snuje w niej rozważania o stanie i kondycji narodu, o gruntownej potrzebie przebudowania jego wewnętrznych podstaw na gruncie psychicznym, moralnym, intelektualnym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem wychowania młodzieży.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Wasilewski - Myśl Przebudowy

Roman Dmowski - Nasz patriotyzm

Roman Dmowski

Broszura "Nasz patriotyzm. Podstawy programu współczesnej polityki narodowej" Romana Dmowskiego wydana po raz pierwszy w 1893, stanowiła prezentacją programu niedawno co powstałej z inicjatywy Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego i Jana Ludwika Popławskiego Ligii Narodowej. Była to pierwsza w pełni narodowodemokratyczna organizacja w Polsce. „Nasz patriotyzm” będąc z kolei jej pierwszą broszurą programową jest jedną z najważniejszych pozycji w dorobku intelektualnym polskiej myśli narodowej.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Nasz patriotyzm

Wojciech Kwasieborski - Podstawy Narodowego Poglądu na Świat

Wojciech Kwasieborski

Wydane w 1937 roku "Podstawy", były jedną z fundamentalnych broszur programowych Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga". Autor przedstawia w niej fundamentalne różnice światopoglądowe pomiędzy pokoleniem "Starych" narodowców a radykalnymi "Młodymi".

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Podstawy Narodowego Poglądu na Świat

Roman Dmowski - Myśli nowoczesnego Polaka

Roman Dmowski

Opublikowane w 1903 r. „Myśli nowoczesnego Polaka” stanowią najbardziej znane i najważniejsze dzieło w historii ruchu narodowego. Dmowski wyłożył tam swój pogląd na szereg spraw związanych ze stosunkiem jednostki do narodu i jej zobowiązań względem niego. „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”, pisał. Zawarte w książce przemyślenia sprawiają, że mimo upływu ponad wieku od jej napisania, pozostaje ona w dużym stopniu aktualna.

Ilość recenzji: 1
Roman Dmowski - Myśli nowoczesnego Polaka

Roman Rybarski - Polityka i Gospodarstwo

Roman Rybarski

„Polityka i Gospodarstwo” to najbardziej znana praca Romana Rybarskiego. Broszura została wydana w 1927 r., w ramach serii zeszytów programowych OWP. Rybarski wyłożył tu swoje poglądy na szereg zagadnień ekonomicznych, formułując je w duchu wolnorynkowym. Autor nie unika przy tym poparcia dla interwencjonizmu państwowego tam, gdzie będzie wymagał tego interes narodowy.

Ilość recenzji: 0
Roman Rybarski - Polityka i Gospodarstwo

Stanisław Haller - Naród a Armia

Stanisław Haller

Broszurę „Naród a Armia” napisał gen. Stanisław Haller w 1926 r. Sięgając do szeregu wzorców historycznych (m.in. republiki rzymskiej, rewolucyjnej Francji i polskich powstań narodowych), wojskowy wyłożył w niej swoje poglądy na temat tego, jak głęboko powiązane z narodem powinno być Wojsko Polskie. „Armią polską musi być Naród pod bronią”, pisał Haller.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Haller - Naród a Armia

Tadeusz Gluziński - Odrodzenie idealizmu politycznego

Tadeusz Gluziński

Tadeusz Gluziński napisał „Odrodzenie idealizmu politycznego” w 1935 r. Praca ta jest uznawana za jedną z najważniejszych w dorobku środowiska ONR-ABC. Autor zawarł w niej wieloaspektową krytykę liberalizmu i innych powstałych na gruzach przedrewolucyjnego świata ideologii. Te – zdaniem autora – prowadziły narody do upadku, stanowiąc z punktu widzenia chrześcijańskiego nacjonalizmu czynnik wybitnie szkodliwy. Gluziński proponował więc odrzucenie spuścizny XIX wieku.

Ilość recenzji: 0
Tadeusz Gluziński - Odrodzenie idealizmu politycznego

Jan Mosdorf - Wczoraj i Jutro

Jan Mosdorf

„Wczoraj i jutro” to wydana w 1938 r. książka Mosdorfa. Autor opisał w niej swoje poglądy na szereg zagadnień – od spraw z zakresu ekonomii, gdzie proponował rozwiązania sytuujące się w nurcie tzw. trzeciej drogi, przez sprawy ustrojowe, aż po oryginalny wywód na temat historii Polski, w którym polemizował z poglądami dominującymi w głównym nurcie ruchu narodowego. Praca stanowi jeden z najistotniejszych manifestów narodowego radykalizmu.

Ilość recenzji: 0
Jan Mosdorf - Wczoraj i Jutro

Bohdan Wasiutyński - Praworządność

Bohdan Wasiutyński

Broszura „Praworządność” została wydana w 1927 w ramach wskazań programowych Obozu Wielkiej Polski. Autor rozważa tu znaczenie prawa, jako podstawy organizacji społeczeństw. Jak wskazuje, potrzeba praworządności charakteryzuje ludy należące do cywilizacji europejskiej, a oddziaływanie Wschodu przyczynia się do erozji tego poczucia.

Ilość recenzji: 0
Bohdan Wasiutyński - Praworządność

Jan Ludwik Popławski - Pisma polityczne

Jan Ludwik Popławski

„Pisma polityczne...” to wydany w 1908 r. pośmiertny zbiór artykułów Jana Ludwika Popławskiego. Zawarte są tu najistotniejsze teksty ojca ruchu narodowego. Popławski podjął tu szereg istotnych w jego czasach tematów – odnosił się do problematyki świadomości narodowej chłopów, potrzeby demokratyzacji stosunków społecznych na ziemiach polskich, zagrożenia niemieckiego i konieczności zwrócenia polskiej myśli ku Zachodowi.

Ilość recenzji: 0
Jan Ludwik Popławski - Pisma polityczne

Zygmunt Balicki - Egoizm narodowy wobec etyki

Zygmunt Balicki

Wydana w 1902 r. broszura „Egoizm narodowy wobec etyki” jest najbardziej znaną pracą Balickiego i jedną z najistotniejszych dla wczesnego okresu dziejów ruchu narodowego publikacji. Ideolog endecji dokonał tu rozróżnienia pomiędzy indywidualistyczną „etyką ideałów” a społeczną „etyką idei”. Ta druga wymagała od każdego członka narodu, by zlał z jego interesami swoje dążenia. W latach 20. i 30. XX wieku młode pokolenie narodowców odeszło od głoszonego przez Balickiego „egoizmu narodowego” na rzecz nacjonalizmu chrześcijańskiego.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Egoizm narodowy wobec etyki

Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej

Wojciech Kwasieborski

Wydane w formie osobnej publikacji w 1938 r. „Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej” są jednym z najważniejszych zeszytów programowych RNR, określającym poglądy ugrupowania na problem w II Rzeczpospolitej palący – kwestię oświaty, ale też i formowania ideowego młodzieży. Jak bowiem uważali falangiści, szkoła winna być nie tylko miejscem pobierania nauki, ale i wykuwania nowego człowieka – nowoczesnego Polaka, świadomego swoich obowiązków wobec wspólnoty. Formacja szkolna musi być – zdaniem Kwasieborskiego – oparta na „zwartym poglądzie na świat. Tym poglądem na świat jest pogląd narodowy, oparty na bezwzględnych podstawach religii Chrystusa”.

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej