Książki - dzieła ideologów polskiej myśli narodowej

Władysław Grabski - Idea Polski

Władysław Grabski

„Idea Polski” została opublikowane przez Grabskiego w 1935, po śmierci Józefa Piłsudskiego i stanowi analizę panoramy politycznej swoich czasów. Grabski analizuje i omawia koncepcje obozu sanacyjnego, ruchu konserwatywnego, ludowego i narodowego.

Ilość recenzji: 0
Władysław Grabski - Idea Polski

Roman Dmowski - Polityka narodowa w odbudowanym państwie

Roman Dmowski

„Polityka narodowa w odbudowanym państwie” jest zbiorem mów i rozpraw Romana Dmowskiego z okresu kształtowania się II Rzeczypospolitej. W pośmiertnym wydaniu zawarte są tematy dotyczące polityki wewnętrznej i gospodarczej państwa, krytyce wielu działań rządzących Polską w dwudziestoleciu międzywojennym oraz omówienie problemów, obowiązków i przywilejów polskiej inteligencji, mieszczaństwa, robotników i chłopów. We wszystkich publikacjach autor wysuwa na pierwszy plan rolę czynników moralnych w polityce jako podstawę kształtowania polityki narodowej, tym samym skupiając się na roli wiary katolickiej dla całego Narodu.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Polityka narodowa w odbudowanym państwie

Feliks Koneczny - Polskie logos a ethos

Feliks Koneczny

Dzieło Feliksa Konecznego, będące analizą przedstawiającą fundamentalne założenie jego myśli. Kompleksowa analiza cywilizacji, jako "metody ustroju życia zbiorowego", która określa w jaki sposób społeczeństwa odnoszą się do pięciu kategorii bytu: dobra, prawdy, zdrowia, dobrobytu oraz piękna. Droga do zrozumienia i poszerzenia teorii cywilizacji stworzonej przez wybitnego historiozofa.

Ilość recenzji: 0
Feliks Koneczny - Polskie logos a ethos

Stanisław Głąbiński - Teoria ekonomiki narodowej

Stanisław Głąbiński

,,Zadaniem ekonomiki narodowej jest naukowe zbadanie gospodar­stwa narodowego, a mianowicie przedstawienie ustroju gospodarstwa a narodowego oraz wykazanie wzajemnych zależności, związków przyczynowych i praw, jakie się przejawiają w życiu gospodarczym.” - Stanisław Głąbiński, Teoria ekonomiki narodowej

Ilość recenzji: 0
Stanisław Głąbiński - Teoria ekonomiki narodowej

Stanisław Grabski - Naród a państwo

Stanisław Grabski

Książka „Naród a państwo” została wydana u zarania polskiej niepodległości i zawiera przemyślenia autora na temat nowego ustroju państwa i relacjach jakie powinny zachodzić pomiędzy narodem a systemem polityczno-państwowym.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Grabski - Naród a państwo

Roman Rybarski - Siła i prawo

Roman Rybarski

Rozprawa Romana Rybarskiego nad społecznymi aspektami zarządzania i tworzenia państwa. Wnikliwa analiza aspektów socjologicznych i ich wpływu na jednostkę oraz naród. W dziele Autor zamieścił również krytykę idei państwa monopolicznego oraz przedstawił ideę państwa narodowego. 

Ilość recenzji: 3
Roman Rybarski - Siła i prawo

Zygmunt Balicki - Hedonizm jako punkt wyjścia etyki

Zygmunt Balicki

Krótka rozprawa filozoficzna Zygmunta Balickiego, opublikowana na łamach „Przeglądu filozoficznego”. Autor podkreśla znaczenie hedonizmu i dążenia do samozadowolenia, jako główne źródło moralności. Cyniczna analiza ludzkiej natury stawia czytelnika przed nowymi tezami, rzucając na wielkie ideały nieznane dotychczas światło. Stawia przed szeregiem nowych, trudnych pytań.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Hedonizm jako punkt wyjścia etyki

Roman Rybarski - Naród, jednostka i klasa

Roman Rybarski

Naród, jednostka i klasa to obszerne studium konkurencyjnych doktryn politycznych. Roman Rybarski analizuje kolejno ideologie, które odcisnęły największe piętno na obliczu XX wieku. Przygląda się liberalizmowi, komunizmowi, ideologii praw człowieka i wielu innym nurtom znajdując ich wady i podważając ich założenia. Naprzeciwko nim stawia nacjonalizm, ideę narodową i bierze w intelektualną obronę jej podstawowe założenia. Przekonuje przy tym, że narodowcy to w dużo mniejszej mierze ideologowie, a w większej rzetelni obserwatorzy rzeczywistości, którzy swoje propozycje wywodzą z dobrej analizy naturalnego stanu rzeczy.

Ilość recenzji: 0
Roman Rybarski - Naród, jednostka i klasa

Stanisław Piasecki - Prosto z Mostu

Stanisław Piasecki

„Książka Piaseckiego – to rzut oka na dzisiejszość literacką w Polsce, to walka o nowy styl i nową treść piśmiennictwa. Rzecz napisana „prosto z mostu”, bez obwijania w bawełnę, ostra w ocenie wielu zjawisk dzisiejszego życia i jeszcze ostrzejsza w ataku na pozycje dotąd nietykalne. Temperament pisarski autora, jasność myśli i dosadność, słowa sprawiają, że książkę jego przeczyta z niesłabnącym zaciekawieniem każdy, komu nieobca jest troska o przyszłość polskiej kultury”.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Piasecki - Prosto z Mostu

Adam Doboszyński - Wielki naród

Adam Doboszyński

„Wielki naród” został napisany i wydany przez Doboszyńskiego podczas II Wojny Światowej, podczas jego pobytu w Wielkiej Brytanii. Pozycja stanowi rozważania Doboszyńskiego nad teorią narodu, nacjonalizmem i kształtem powojennej Europy. Autor wprowadza w niej pojęcie wielkiego narodu – związku narodowego powstałego na wskutek scalenia się mniejszych grup etnicznych. Możliwość utworzenia nowego, wielkiego narodu w Europie Środkowo-Wschodniej, autor upatruje realizacji koncepcji „Unii Słowian Zachodnich i Litwy”.

Ilość recenzji: 1
Adam Doboszyński - Wielki naród

Zygmunt Balicki - Psychologia społeczna

Zygmunt Balicki

„Psychologia społeczna. Czynności poznawania” stanowi opus magnum Zygmunta Balickiego jako naukowca i socjologia. Jest to ostatniej wydana za jego życia publikacja, pisana przez co najmniej kilkanaście lat. Balicki dokonuje syntezy dotychczasowych wyników badań socjologicznych oraz kreuje wizję nowej szkoły socjologicznej – tytułowej psychologii społecznej – w której społeczeństwa stanowią indywidualności zbiorów. Opisowi , analizie i próbie systematyzacji zbiorowych czynności poznawczych poświęcona jest niniejsza książka, mająca wg. autora stanowić jedynie wstęp do dalszych rozważań socjologicznych na temat wyróżnionych przez niego podmiotów socjologicznych: Społeczeństwa, Ludu, Narodu i Państwa.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Psychologia społeczna

Jan Gwalbert Pawlikowski - Kultura a natura

Jan Gwalbert Pawlikowski

„Kultura a natura” to pionierski manifest Pawlikowskiego o potrzebach i formach ochrony przyrody. Wydany pierwotnie w 1913 roku na łamach „Lamusa”, wznowiony jeszcze w tym samym roku jako samodzielna publikacja staraniem Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Na łamach tej publikacji Pawlikowski analizuje związki oraz konflikty pomiędzy naturą a kulturą i cywilizacją. Czy przyroda jest człowiekowi potrzebna? Jakie są związki pomiędzy naturą a sztuką? Czy i w jaki sposób należy chronić przyrodę? Dlaczego największe zagrożenie dla przyrody stanowią jej miłośnicy? Na te i inne  pytania Pawlikowski starał się odpowiedzieć na długo przed nastaniem powszechnej mody na „ekololgizm”.

Ilość recenzji: 0
Jan Gwalbert Pawlikowski - Kultura a natura

Wojciech Kwasieborski - Nad Odrą i nad Dnieprem

Wojciech Kwasieborski

„Nad Odrą i Dnieprem” Wojciecha Kwasieborskiego to „szkic publicystyczny” opisujący głównie geopolityczne relacje Polski z Niemcami oraz z Rosją.  Autor na podstawie przesłanek historycznych przedstawia czytelnikowi spojrzenie Ruchu Narodowo-Radykalnego na relacje państwa polskiego z najsilniejszymi sąsiadami oraz opisuje pożądany charakter polskiej polityki zagranicznej. Autor wskazuje, że konflikt Polski z Rosją i z Niemcami nie jest czymś przejściowym, ale jest niejako wpisany w byt naszego narodu. Książka Kwasieborskiego jest próbą wytyczenia „dróg wielkiej Polski”, właściwego kierunku działaniom narodu na arenie międzynarodowej.

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Nad Odrą i nad Dnieprem

Roman Dmowski - Świat powojenny i Polska

Roman Dmowski

Świat powojenny i Polska ukazał się po raz pierwszy w 1931 r. W jego skład wchodzą zarówno artykuły publikowane wcześniej na łamach „Kuriera Poznańskiego”, „Przeglądu Wszechpolskiego” czy „Gazety Warszawskiej”, jak i rozdziały napisane specjalnie na potrzeby książki. Niektóre z nich publikowane były później jako osobne publikacje („Kwestia Żydowska” oraz „Kwestia ukraińska”). Dmowski analizuje wielkie przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze na świecie w obliczu końca I Wojny Światowej oraz Wielkiego Kryzysu, poszukując zarówno ich przyczyn, jak i konieczności poszukiwania nowych dróg dla polskiej polityki.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Świat powojenny i Polska

Feliks Koneczny - O wielości cywilizacji

Feliks Koneczny

„O wielości cywilizacji" jest najważniejszą książką w dorobku naukowym Feliksa Konecznego. Opublikowana pierwotnie w 1935 roku książka stanowi ukoronowanie badań na temat cywilizacji Konecznego. Przedstawia on w niej kompleksową i autorska koncepcję historozoficzną, rozumianą przez autora jako badania praw dziejowych. Koneczny sprzeciwia się w niej koncepcjom deterministycznym i rozumie cywilizacje jako stałe zależności pomiędzy ideami, systemami społecznymi, politycznymi i religijnymi. Autor kreśli w niej zasady jakimi rządzą się cywilizacje i dzieje, kreśli zasady jakimi charakteryzują się cywilizacje i wskazuje różnice pomiędzy poszczególnymi systemami cywilizacyjnymi.

Ilość recenzji: 0
Feliks Koneczny - O wielości cywilizacji

Adam Doboszyński - Gospodarka narodowa

Adam Doboszyński

Książka „Gospodarka Narodowa” została wydana w 1934, pod wpływem osobistej znajomości z Gilbertem Keithem Chestertonem, poznanym przez Doboszyńskiego podczas jego pobytu w Anglii. Do tej pory pozostaje najważniejszą pozycją w dorobku polskiej myśli dystrybucjonizmu. Doboszyński odrzucił zarówno kapitalizm jak i socjalizm i oparł poglądy na sprawy gospodarcze na Katolickiej Nauce Społecznej. Książka odbiła się szerokim echem wśród ówczesnych narodowców młodego pokolenia. Wznawiana do wybuchu wojny trzykrotnie.

Ilość recenzji: 0
Adam Doboszyński - Gospodarka narodowa

Andrzej Trzebiński - Sztuka i Naród

Andrzej Trzebiński

Sztuka i Naród stanowi autorską publikację Cyfrowej Biblioteki Myśli Narodowej. Zawiera większość zachowanej publicystyki Trzebińskiego zawartej na łamach „Sztuki i Narodu” oraz innych pism. Czytelnik znajdzie tutaj zarówno rozważania autora na temat sztuki, kultury czy społeczeństwa, ale także recenzje podziemnych wydawnictw czy osobiste wspomnienia autora z okresu II Wojny Światowej.

Ilość recenzji: 0
Andrzej Trzebiński - Sztuka i Naród

Stanisław Brzozowski - Legenda Młodej Polski

Stanisław Brzozowski

Pisana w latach 1906–1909 i wydana po raz pierwszy w 1909 roku, "Legenda Młodej Polski.  Studia o strukturze duszy kulturalnej" to jedna z ostatnich publikacji wydanych za życia Brzozowskiego. Jest to najbardziej znana pozycja w dorobku autora, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem współczesnym - zarówno krytycznym jak i pozytywnym. Stanowi ona analizę współczesnych Brzozowskiemu zjawisk, kulturowych i społecznych uwarunkowań sytuacji narodu w końcu odważną krytykę wielu postaw społecznych, kulturalnych i narodowych.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Brzozowski - Legenda Młodej Polski

Roman Dmowski - Polityka polska i odbudowanie państwa

Roman Dmowski

Monumentalne dzieło „Polityka polska i odbudowanie państwa” była pisana przez Dmowskiego w latach 1923-1924, wydana po raz pierwszy w 1925 roku. Pozycja ta stanowi zapis działalności Dmowskiego oraz całego obozu narodowego, mającej na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Opisuje ona kulisy działalności politycznej i dyplomatycznej przed, w trakcie oraz po I wojnie światowej, w tym przebieg konferencji pokojowej w Paryżu. Książka stanowi swego rodzaju pamiętnik polityczny Romana Dmowskiego – wybitnego męża stanu i współautora polskiej niepodległości, wzbogacone o szereg dokumentów źródłowych z epoki walki o niepodległość.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Polityka polska i odbudowanie państwa

Zygmunt Balicki - Zasady wychowania narodowego

Zygmunt Balicki

"Zasady wychowania narodowego" to niewielka broszura wydana w 1909 roku, na podstawie referatu przedstawionego przez Balickiego na Polskim Kongresie Pedagogicznym we Lwowie dnia 1 listopada 1909 roku. Autor przedstawia w niej cele i wzory wychowania młodzieży.

"Wychowanie człowieka, wychowanie obywatela, wychowanie narodu – oto trójjedyne zadanie, które staje przed każdym pokoleniem wychowawców, bez względu na to, na jakim polu działać im przychodzi."

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Zasady wychowania narodowego

Roman Dmowski - Kościół, naród i państwo

Roman Dmowski

Broszura wydana pierwotnie w 1927 roku, jako zeszyt programowy Obozu Wielkiej Polski szybko stała się jedną z najważniejszych i najchętniej czytanych pozycji w dorobku polskiego nacjonalizmu. Autor rozważał w niej wpływ wiary katolickiej na kształtowanie się narodu polskiego, rolę jaką religia powinna odgrywać w życiu społecznym i politycznym oraz jakie relacje powinny zachodzić pomiędzy religią i strukturami państwowymi. Poglądy Dmowskiego o nierozerwalnym związku katolicyzmu z polskością zostały potem przyjęte przez większość polskich narodowców i ukształtowały narodowo-katolicki charakter polskiego obozu narodowego. Zdaniem wielu obserwatorów książka przyczyniła się do powrotu młodego pokolenia Polaków do wiary.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Kościół, naród i państwo

Stanisław Piasecki - Prawo do twórczości

Stanisław Piasecki

Zbiór artykułów publicystycznych Stanisława Piaseckiego, publikowanych w latach 1934 - 1936 na łamach dodatku literackiego do czasopisma ,,ABC” oraz tygodnika ,,Prosto z mostu”.

Książka składa się na dwie części, z czego obie zawierają, jak to określa sam autor ,,zarys przemyśleń osobistych na tle rodzącego się w powojennym pokoleniu polskim nowego, narodowego poglądu na świat (...) Zebrane w książce [artykuły] są nie tylko czymś w rodzaju przeglądu zagadnień ideowych, poruszających dziś młode pokolenie narodowe, ale dają także pewien obraz formowania się zagadnień w ogniu polemik i aktualnych problemów życia polskiego”.

Na drugą część składają się głównie artykuły literackie, zawierające przemyślenia autora i jego pogląd na bieżące sprawy, związane z rzeczywistością po pierwszej wojnie światowej.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Piasecki - Prawo do twórczości

Roman Dmowski - Przewrót

Roman Dmowski

„Przewrót” jest ostatnią książkową publikacją w życiu Dmowskiego. Na pozycję tą składają się artykuły autora publikowane głównie na łamach Gazety Warszawskiej w latach 1932-1933. Na progu epokowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, które wkrótce przyniosą światu II wojnę światową. Narastające napięcie międzynarodowe, szczyt wielkiego kryzysu i dojście Hitlera do władzy w Niemczech stają się tłem rozważań na temat teraźniejszości, przeszłości i nadchodzącej przyszłości.

Ilość recenzji: 2
Roman Dmowski - Przewrót

Jan Mosdorf - Akademik i polityka

Jan Mosdorf

„Jaki powinien być stosunek studentów do działalności politycznej, jakie zadania i cele mają przedstawiciele młodego pokolenia Polaków, jakie wyzwania i cele społeczne i gospodarcze ma przed sobą obóz narodowy? Na te i inne pytania próbował odpowiedzieć w swojej pierwszej publikacja Jan Mosdorf – ówczesny publicysta Akademika Polskiego i wybitny działacz Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, którego wkrótce zostanie prezesem.

Ilość recenzji: 0
Jan Mosdorf - Akademik i polityka

Roman Dmowski - Zagadnienie rządu

Roman Dmowski

„Zagadnienie rządu” było pierwszym zeszytem wskazań programowych powstałego w 1926 Obozu Wielkiej Polski. Dmowski rozprawia się w niej z dziedzictwem rewolucji francuskiej – rozbudzonym indywidualizmem, materializmem i wynikających z nich konfliktem klasowym. Autor kreśli nową wizję sprawowania rządów i struktury politycznej opartej na zorganizowaniu narodu wokół poczucia wspólnoty narodowej i religii katolickiej.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Zagadnienie rządu

Zygmunt Balicki - Z doby przełomu myśli narodowej

Zygmunt Balicki

Pozycja jest pośmiertnym hołdem oddanym postaci wybitnego polskiego socjologa, publicysty i polityka jakim był Zygmunt Balicki. Wydana tuż po jego śmierci, jeszcze podczas I wojny światowej w Petersburgu, zawiera wybór publicystyki politycznej autora z lat 1908-1916 oraz wspomnienia przyjaciół i współpracowników zmarłego pisarza.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Z doby przełomu myśli narodowej

Roman Dmowski - Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

Roman Dmowski

Upadek myśli konserwatywnej w Polsce”, został opublikowany po raz pierwszy na łamach Gazety Warszawskiej w 1913 roku. Książka ta jest nie tylko analizą ówczesnych różnic pomiędzy różnymi stronnictwami politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem kondycji moralnej i politycznej obozu konserwatywnego. To także przedstawienie zasad i celów politycznych odróżniający myśl narodową od innych prądów ideologicznych, oraz rozprawa z politycznym koniunkturalizmem przekładającym interesy osobiste lub stanowe ponad interes narodowy.

Wydanie zawiera dodatki: „O bankructwie metody konserwatywnej w polityce galicyjskiej” oraz „Koniec legendy”.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

Feliks Koneczny - O ład w historii

Feliks Koneczny

Książka „O ład w historii”, ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest podsumowaniem rozważań cywilizacyjnych Konecznego. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich rozważań historiozoficznych, wynikające z nich wnioski, charakterystykę poszczególnych cywilizacji oraz różnice zachodzące pomiędzy nimi. Ze względu na cenzurę pozycja ta opublikowana została po raz pierwszy dopiero w 1977, przez Instytut Romana Dmowskiego w Londynie.

Ilość recenzji: 0
Feliks Koneczny - O ład w historii

Roman Dmowski - Niemcy, Rosja i kwestia polska

Roman Dmowski

Niemcy, Rosja i kwestia polska, była pisana z myślną o czytelniku zagranicznym. Wydana została od razu w 1908 roku w języku polskim, francuskim i rosyjskim, ukazując się później również w innych językach. Pozycja ta towarzyszyła wytężonym pracom Dmowskiego na rzecz umiędzynarodowienia sprawy polskiej i manifestem orientacji antyniemieckiej narodowej demokracji. Choć dzisiaj sytuacja geopolityczna w Europie znacznie się zmieniła, książka pozostaje znakomitym przykładem chłodnego, analitycznego realizmu politycznego charakterystycznego dla polskiej myśli narodowej.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Niemcy, Rosja i kwestia polska

Zygmunt Wasilewski - Myśl przebudowy

Zygmunt Wasilewski

Zygmunt Wasilewski jest dzisiaj postacią praktycznie zapomnianą, dawniej był jednym z głównych ideologów i publicystów Narodowej Demokracji. Wydana w 1912 roku "Myśl Przebudowy. Rozmowa z młodym przyjacielem" jest świadectwem szerokich horyzontów i zainteresowań Wasilewskiego. Autor snuje w niej rozważania o stanie i kondycji narodu, o gruntownej potrzebie przebudowania jego wewnętrznych podstaw na gruncie psychicznym, moralnym, intelektualnym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem wychowania młodzieży.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Wasilewski - Myśl przebudowy

Roman Dmowski - Nasz patriotyzm

Roman Dmowski

Broszura "Nasz patriotyzm. Podstawy programu współczesnej polityki narodowej" Romana Dmowskiego wydana po raz pierwszy w 1893, stanowiła prezentacją programu niedawno co powstałej z inicjatywy Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego i Jana Ludwika Popławskiego Ligii Narodowej. Była to pierwsza w pełni narodowodemokratyczna organizacja w Polsce. „Nasz patriotyzm” będąc z kolei jej pierwszą broszurą programową jest jedną z najważniejszych pozycji w dorobku intelektualnym polskiej myśli narodowej.

Ilość recenzji: 1
Roman Dmowski - Nasz patriotyzm

Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowego poglądu na świat

Wojciech Kwasieborski

Wydane w 1937 roku "Podstawy", były jedną z fundamentalnych broszur programowych Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga". Autor przedstawia w niej fundamentalne różnice światopoglądowe pomiędzy pokoleniem "Starych" narodowców a radykalnymi "Młodymi".

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowego poglądu na świat

Roman Dmowski - Myśli nowoczesnego Polaka

Roman Dmowski

Opublikowane w 1903 r. „Myśli nowoczesnego Polaka” stanowią najbardziej znane i najważniejsze dzieło w historii ruchu narodowego. Dmowski wyłożył tam swój pogląd na szereg spraw związanych ze stosunkiem jednostki do narodu i jej zobowiązań względem niego. „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”, pisał. Zawarte w książce przemyślenia sprawiają, że mimo upływu ponad wieku od jej napisania, pozostaje ona w dużym stopniu aktualna.

Ilość recenzji: 3
Roman Dmowski - Myśli nowoczesnego Polaka

Roman Rybarski - Polityka i gospodarstwo

Roman Rybarski

„Polityka i Gospodarstwo” to najbardziej znana praca Romana Rybarskiego. Broszura została wydana w 1927 r., w ramach serii zeszytów programowych OWP. Rybarski wyłożył tu swoje poglądy na szereg zagadnień ekonomicznych, formułując je w duchu wolnorynkowym. Autor nie unika przy tym poparcia dla interwencjonizmu państwowego tam, gdzie będzie wymagał tego interes narodowy.

Ilość recenzji: 0
Roman Rybarski - Polityka i gospodarstwo

Zygmunt Balicki - Egoizm narodowy wobec etyki

Zygmunt Balicki

Wydana w 1902 r. broszura „Egoizm narodowy wobec etyki” jest najbardziej znaną pracą Balickiego i jedną z najistotniejszych dla wczesnego okresu dziejów ruchu narodowego publikacji. Ideolog endecji dokonał tu rozróżnienia pomiędzy indywidualistyczną „etyką ideałów” a społeczną „etyką idei”. Ta druga wymagała od każdego członka narodu, by zlał z jego interesami swoje dążenia. W latach 20. i 30. XX wieku młode pokolenie narodowców odeszło od głoszonego przez Balickiego „egoizmu narodowego” na rzecz nacjonalizmu chrześcijańskiego.

Ilość recenzji: 1
Zygmunt Balicki - Egoizm narodowy wobec etyki

Jan Mosdorf - Wczoraj i jutro

Jan Mosdorf

„Wczoraj i jutro” to wydana w 1938 r. książka Mosdorfa. Autor opisał w niej swoje poglądy na szereg zagadnień – od spraw z zakresu ekonomii, gdzie proponował rozwiązania sytuujące się w nurcie tzw. trzeciej drogi, przez sprawy ustrojowe, aż po oryginalny wywód na temat historii Polski, w którym polemizował z poglądami dominującymi w głównym nurcie ruchu narodowego. Praca stanowi jeden z najistotniejszych manifestów narodowego radykalizmu.

Ilość recenzji: 1
Jan Mosdorf - Wczoraj i jutro

Jan Ludwik Popławski - Pisma polityczne

Jan Ludwik Popławski

„Pisma polityczne...” to wydany w 1908 r. pośmiertny zbiór artykułów Jana Ludwika Popławskiego. Zawarte są tu najistotniejsze teksty ojca ruchu narodowego. Popławski podjął tu szereg istotnych w jego czasach tematów – odnosił się do problematyki świadomości narodowej chłopów, potrzeby demokratyzacji stosunków społecznych na ziemiach polskich, zagrożenia niemieckiego i konieczności zwrócenia polskiej myśli ku Zachodowi.

Ilość recenzji: 0
Jan Ludwik Popławski - Pisma polityczne

Bohdan Wasiutyński - Praworządność

Bohdan Wasiutyński

Broszura „Praworządność” została wydana w 1927 w ramach wskazań programowych Obozu Wielkiej Polski. Autor rozważa tu znaczenie prawa, jako podstawy organizacji społeczeństw. Jak wskazuje, potrzeba praworządności charakteryzuje ludy należące do cywilizacji europejskiej, a oddziaływanie Wschodu przyczynia się do erozji tego poczucia.

Ilość recenzji: 0
Bohdan Wasiutyński - Praworządność

Tadeusz Gluziński - Odrodzenie idealizmu politycznego

Tadeusz Gluziński

Tadeusz Gluziński napisał „Odrodzenie idealizmu politycznego” w 1935 r. Praca ta jest uznawana za jedną z najważniejszych w dorobku środowiska ONR-ABC. Autor zawarł w niej wieloaspektową krytykę liberalizmu i innych powstałych na gruzach przedrewolucyjnego świata ideologii. Te – zdaniem autora – prowadziły narody do upadku, stanowiąc z punktu widzenia chrześcijańskiego nacjonalizmu czynnik wybitnie szkodliwy. Gluziński proponował więc odrzucenie spuścizny XIX wieku.

Ilość recenzji: 0
Tadeusz Gluziński - Odrodzenie idealizmu politycznego

Stanisław Haller - Naród a armia

Stanisław Haller

Broszurę „Naród a Armia” napisał gen. Stanisław Haller w 1926 r. Sięgając do szeregu wzorców historycznych (m.in. republiki rzymskiej, rewolucyjnej Francji i polskich powstań narodowych), wojskowy wyłożył w niej swoje poglądy na temat tego, jak głęboko powiązane z narodem powinno być Wojsko Polskie. „Armią polską musi być Naród pod bronią”, pisał Haller.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Haller - Naród a armia

Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej

Wojciech Kwasieborski

Wydane w formie osobnej publikacji w 1938 r. „Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej” są jednym z najważniejszych zeszytów programowych RNR, określającym poglądy ugrupowania na problem w II Rzeczpospolitej palący – kwestię oświaty, ale też i formowania ideowego młodzieży. Jak bowiem uważali falangiści, szkoła winna być nie tylko miejscem pobierania nauki, ale i wykuwania nowego człowieka – nowoczesnego Polaka, świadomego swoich obowiązków wobec wspólnoty. Formacja szkolna musi być – zdaniem Kwasieborskiego – oparta na „zwartym poglądzie na świat. Tym poglądem na świat jest pogląd narodowy, oparty na bezwzględnych podstawach religii Chrystusa”.

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej