Książki - dzieła ideologów polskiej myśli narodowej

Roman Rybarski - Naród, jednostka i klasa

Roman Rybarski

Naród, jednostka i klasa to obszerne studium konkurencyjnych doktryn politycznych. Roman Rybarski analizuje kolejno ideologie, które odcisnęły największe piętno na obliczu XX wieku. Przygląda się liberalizmowi, komunizmowi, ideologii praw człowieka i wielu innym nurtom znajdując ich wady i podważając ich założenia. Naprzeciwko nim stawia nacjonalizm, ideę narodową i bierze w intelektualną obronę jej podstawowe założenia. Przekonuje przy tym, że narodowcy to w dużo mniejszej mierze ideologowie, a w większej rzetelni obserwatorzy rzeczywistości, którzy swoje propozycje wywodzą z dobrej analizy naturalnego stanu rzeczy.

Ilość recenzji: 0
Roman Rybarski - Naród, jednostka i klasa

Stanisław Piasecki - Prosto z Mostu

Stanisław Piasecki

„Książka Piaseckiego – to rzut oka na dzisiejszość literacką w Polsce, to walka o nowy styl i nową treść piśmiennictwa. Rzecz napisana „prosto z mostu”, bez obwijania w bawełnę, ostra w ocenie wielu zjawisk dzisiejszego życia i jeszcze ostrzejsza w ataku na pozycje dotąd nietykalne. Temperament pisarski autora, jasność myśli i dosadność, słowa sprawiają, że książkę jego przeczyta z niesłabnącym zaciekawieniem każdy, komu nieobca jest troska o przyszłość polskiej kultury”.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Piasecki - Prosto z Mostu

Adam Doboszyński - Wielki naród

Adam Doboszyński

„Wielki naród” został napisany i wydany przez Doboszyńskiego podczas II Wojny Światowej, podczas jego pobytu w Wielkiej Brytanii. Pozycja stanowi rozważania Doboszyńskiego nad teorią narodu, nacjonalizmem i kształtem powojennej Europy. Autor wprowadza w niej pojęcie wielkiego narodu – związku narodowego powstałego na wskutek scalenia się mniejszych grup etnicznych. Możliwość utworzenia nowego, wielkiego narodu w Europie Środkowo-Wschodniej, autor upatruje realizacji koncepcji „Unii Słowian Zachodnich i Litwy”.

Ilość recenzji: 0
Adam Doboszyński - Wielki naród

Zygmunt Balicki - Psychologia społeczna

Zygmunt Balicki

„Psychologia społeczna. Czynności poznawania” stanowi opus magnum Zygmunta Balickiego jako naukowca i socjologia. Jest to ostatniej wydana za jego życia publikacja, pisana przez co najmniej kilkanaście lat. Balicki dokonuje syntezy dotychczasowych wyników badań socjologicznych oraz kreuje wizję nowej szkoły socjologicznej – tytułowej psychologii społecznej – w której społeczeństwa stanowią indywidualności zbiorów. Opisowi , analizie i próbie systematyzacji zbiorowych czynności poznawczych poświęcona jest niniejsza książka, mająca wg. autora stanowić jedynie wstęp do dalszych rozważań socjologicznych na temat wyróżnionych przez niego podmiotów socjologicznych: Społeczeństwa, Ludu, Narodu i Państwa.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Psychologia społeczna

Jan Gwalbert Pawlikowski - Kultura a natura

Jan Gwalbert Pawlikowski

„Kultura a natura” to pionierski manifest Pawlikowskiego o potrzebach i formach ochrony przyrody. Wydany pierwotnie w 1913 roku na łamach „Lamusa”, wznowiony jeszcze w tym samym roku jako samodzielna publikacja staraniem Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Na łamach tej publikacji Pawlikowski analizuje związki oraz konflikty pomiędzy naturą a kulturą i cywilizacją. Czy przyroda jest człowiekowi potrzebna? Jakie są związki pomiędzy naturą a sztuką? Czy i w jaki sposób należy chronić przyrodę? Dlaczego największe zagrożenie dla przyrody stanowią jej miłośnicy? Na te i inne  pytania Pawlikowski starał się odpowiedzieć na długo przed nastaniem powszechnej mody na „ekololgizm”.

Ilość recenzji: 0
Jan Gwalbert Pawlikowski - Kultura a natura

Wojciech Kwasieborski - Nad Odrą i nad Dnieprem

Wojciech Kwasieborski

„Nad Odrą i Dnieprem” Wojciecha Kwasieborskiego to „szkic publicystyczny” opisujący głównie geopolityczne relacje Polski z Niemcami oraz z Rosją.  Autor na podstawie przesłanek historycznych przedstawia czytelnikowi spojrzenie Ruchu Narodowo-Radykalnego na relacje państwa polskiego z najsilniejszymi sąsiadami oraz opisuje pożądany charakter polskiej polityki zagranicznej. Autor wskazuje, że konflikt Polski z Rosją i z Niemcami nie jest czymś przejściowym, ale jest niejako wpisany w byt naszego narodu. Książka Kwasieborskiego jest próbą wytyczenia „dróg wielkiej Polski”, właściwego kierunku działaniom narodu na arenie międzynarodowej.

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Nad Odrą i nad Dnieprem

Roman Dmowski - Świat powojenny i Polska

Roman Dmowski

Świat powojenny i Polska ukazał się po raz pierwszy w 1931 r. W jego skład wchodzą zarówno artykuły publikowane wcześniej na łamach „Kuriera Poznańskiego”, „Przeglądu Wszechpolskiego” czy „Gazety Warszawskiej”, jak i rozdziały napisane specjalnie na potrzeby książki. Niektóre z nich publikowane były później jako osobne publikacje („Kwestia Żydowska” oraz „Kwestia ukraińska”). Dmowski analizuje wielkie przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze na świecie w obliczu końca I Wojny Światowej oraz Wielkiego Kryzysu, poszukując zarówno ich przyczyn, jak i konieczności poszukiwania nowych dróg dla polskiej polityki.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Świat powojenny i Polska

Feliks Koneczny - O wielości cywilizacji

Feliks Koneczny

„O wielości cywilizacji" jest najważniejszą książką w dorobku naukowym Feliksa Konecznego. Opublikowana pierwotnie w 1935 roku książka stanowi ukoronowanie badań na temat cywilizacji Konecznego. Przedstawia on w niej kompleksową i autorska koncepcję historozoficzną, rozumianą przez autora jako badania praw dziejowych. Koneczny sprzeciwia się w niej koncepcjom deterministycznym i rozumie cywilizacje jako stałe zależności pomiędzy ideami, systemami społecznymi, politycznymi i religijnymi. Autor kreśli w niej zasady jakimi rządzą się cywilizacje i dzieje, kreśli zasady jakimi charakteryzują się cywilizacje i wskazuje różnice pomiędzy poszczególnymi systemami cywilizacyjnymi.

Ilość recenzji: 0
Feliks Koneczny - O wielości cywilizacji

Adam Doboszyński - Gospodarka narodowa

Adam Doboszyński

Książka „Gospodarka Narodowa” została wydana w 1934, pod wpływem osobistej znajomości z Gilbertem Keithem Chestertonem, poznanym przez Doboszyńskiego podczas jego pobytu w Anglii. Do tej pory pozostaje najważniejszą pozycją w dorobku polskiej myśli dystrybucjonizmu. Doboszyński odrzucił zarówno kapitalizm jak i socjalizm i oparł poglądy na sprawy gospodarcze na Katolickiej Nauce Społecznej. Książka odbiła się szerokim echem wśród ówczesnych narodowców młodego pokolenia. Wznawiana do wybuchu wojny trzykrotnie.

Ilość recenzji: 0
Adam Doboszyński - Gospodarka narodowa

Andrzej Trzebiński - Sztuka i Naród

Andrzej Trzebiński

Sztuka i Naród stanowi autorską publikację Cyfrowej Biblioteki Myśli Narodowej. Zawiera większość zachowanej publicystyki Trzebińskiego zawartej na łamach „Sztuki i Narodu” oraz innych pism. Czytelnik znajdzie tutaj zarówno rozważania autora na temat sztuki, kultury czy społeczeństwa, ale także recenzje podziemnych wydawnictw czy osobiste wspomnienia autora z okresu II Wojny Światowej.

Ilość recenzji: 0
Andrzej Trzebiński - Sztuka i Naród

Stanisław Brzozowski - Legenda Młodej Polski

Stanisław Brzozowski

Pisana w latach 1906–1909 i wydana po raz pierwszy w 1909 roku, "Legenda Młodej Polski.  Studia o strukturze duszy kulturalnej" to jedna z ostatnich publikacji wydanych za życia Brzozowskiego. Jest to najbardziej znana pozycja w dorobku autora, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem współczesnym - zarówno krytycznym jak i pozytywnym. Stanowi ona analizę współczesnych Brzozowskiemu zjawisk, kulturowych i społecznych uwarunkowań sytuacji narodu w końcu odważną krytykę wielu postaw społecznych, kulturalnych i narodowych.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Brzozowski - Legenda Młodej Polski

Roman Dmowski - Polityka polska i odbudowanie państwa

Roman Dmowski

Monumentalne dzieło „Polityka polska i odbudowanie państwa” była pisana przez Dmowskiego w latach 1923-1924, wydana po raz pierwszy w 1925 roku. Pozycja ta stanowi zapis działalności Dmowskiego oraz całego obozu narodowego, mającej na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Opisuje ona kulisy działalności politycznej i dyplomatycznej przed, w trakcie oraz po I wojnie światowej, w tym przebieg konferencji pokojowej w Paryżu. Książka stanowi swego rodzaju pamiętnik polityczny Romana Dmowskiego – wybitnego męża stanu i współautora polskiej niepodległości, wzbogacone o szereg dokumentów źródłowych z epoki walki o niepodległość.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Polityka polska i odbudowanie państwa

Zygmunt Balicki - Zasady wychowania narodowego

Zygmunt Balicki

"Zasady wychowania narodowego" to niewielka broszura wydana w 1909 roku, na podstawie referatu przedstawionego przez Balickiego na Polskim Kongresie Pedagogicznym we Lwowie dnia 1 listopada 1909 roku. Autor przedstawia w niej cele i wzory wychowania młodzieży.

"Wychowanie człowieka, wychowanie obywatela, wychowanie narodu – oto trójjedyne zadanie, które staje przed każdym pokoleniem wychowawców, bez względu na to, na jakim polu działać im przychodzi."

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Zasady wychowania narodowego

Roman Dmowski - Kościół, naród i państwo

Roman Dmowski

Broszura wydana pierwotnie w 1927 roku, jako zeszyt programowy Obozu Wielkiej Polski szybko stała się jedną z najważniejszych i najchętniej czytanych pozycji w dorobku polskiego nacjonalizmu. Autor rozważał w niej wpływ wiary katolickiej na kształtowanie się narodu polskiego, rolę jaką religia powinna odgrywać w życiu społecznym i politycznym oraz jakie relacje powinny zachodzić pomiędzy religią i strukturami państwowymi. Poglądy Dmowskiego o nierozerwalnym związku katolicyzmu z polskością zostały potem przyjęte przez większość polskich narodowców i ukształtowały narodowo-katolicki charakter polskiego obozu narodowego. Zdaniem wielu obserwatorów książka przyczyniła się do powrotu młodego pokolenia Polaków do wiary.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Kościół, naród i państwo

Stanisław Piasecki - Prawo do twórczości

Stanisław Piasecki

Zbiór artykułów publicystycznych Stanisława Piaseckiego, publikowanych w latach 1934 - 1936 na łamach dodatku literackiego do czasopisma ,,ABC” oraz tygodnika ,,Prosto z mostu”.

Książka składa się na dwie części, z czego obie zawierają, jak to określa sam autor ,,zarys przemyśleń osobistych na tle rodzącego się w powojennym pokoleniu polskim nowego, narodowego poglądu na świat (...) Zebrane w książce [artykuły] są nie tylko czymś w rodzaju przeglądu zagadnień ideowych, poruszających dziś młode pokolenie narodowe, ale dają także pewien obraz formowania się zagadnień w ogniu polemik i aktualnych problemów życia polskiego”.

Na drugą część składają się głównie artykuły literackie, zawierające przemyślenia autora i jego pogląd na bieżące sprawy, związane z rzeczywistością po pierwszej wojnie światowej.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Piasecki - Prawo do twórczości

Roman Dmowski - Przewrót

Roman Dmowski

„Przewrót” jest ostatnią książkową publikacją w życiu Dmowskiego. Na pozycję tą składają się artykuły autora publikowane głównie na łamach Gazety Warszawskiej w latach 1932-1933. Na progu epokowych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, które wkrótce przyniosą światu II wojnę światową. Narastające napięcie międzynarodowe, szczyt wielkiego kryzysu i dojście Hitlera do władzy w Niemczech stają się tłem rozważań na temat teraźniejszości, przeszłości i nadchodzącej przyszłości.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Przewrót

Jan Mosdorf - Akademik i polityka

Jan Mosdorf

„Jaki powinien być stosunek studentów do działalności politycznej, jakie zadania i cele mają przedstawiciele młodego pokolenia Polaków, jakie wyzwania i cele społeczne i gospodarcze ma przed sobą obóz narodowy? Na te i inne pytania próbował odpowiedzieć w swojej pierwszej publikacja Jan Mosdorf – ówczesny publicysta Akademika Polskiego i wybitny działacz Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, którego wkrótce zostanie prezesem.

Ilość recenzji: 0
Jan Mosdorf - Akademik i polityka

Roman Dmowski - Zagadnienie rządu

Roman Dmowski

„Zagadnienie rządu” było pierwszym zeszytem wskazań programowych powstałego w 1926 Obozu Wielkiej Polski. Dmowski rozprawia się w niej z dziedzictwem rewolucji francuskiej – rozbudzonym indywidualizmem, materializmem i wynikających z nich konfliktem klasowym. Autor kreśli nową wizję sprawowania rządów i struktury politycznej opartej na zorganizowaniu narodu wokół poczucia wspólnoty narodowej i religii katolickiej.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Zagadnienie rządu

Zygmunt Balicki - Z doby przełomu myśli narodowej

Zygmunt Balicki

Pozycja jest pośmiertnym hołdem oddanym postaci wybitnego polskiego socjologa, publicysty i polityka jakim był Zygmunt Balicki. Wydana tuż po jego śmierci, jeszcze podczas I wojny światowej w Petersburgu, zawiera wybór publicystyki politycznej autora z lat 1908-1916 oraz wspomnienia przyjaciół i współpracowników zmarłego pisarza.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Balicki - Z doby przełomu myśli narodowej

Roman Dmowski - Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

Roman Dmowski

Upadek myśli konserwatywnej w Polsce”, został opublikowany po raz pierwszy na łamach Gazety Warszawskiej w 1913 roku. Książka ta jest nie tylko analizą ówczesnych różnic pomiędzy różnymi stronnictwami politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem kondycji moralnej i politycznej obozu konserwatywnego. To także przedstawienie zasad i celów politycznych odróżniający myśl narodową od innych prądów ideologicznych, oraz rozprawa z politycznym koniunkturalizmem przekładającym interesy osobiste lub stanowe ponad interes narodowy.

Wydanie zawiera dodatki: „O bankructwie metody konserwatywnej w polityce galicyjskiej” oraz „Koniec legendy”.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Upadek myśli konserwatywnej w Polsce

Feliks Koneczny - O ład w historii

Feliks Koneczny

Książka „O ład w historii”, ukończona 8 miesięcy przed śmiercią autora stanowi ostatnią pracę w dorobku Feliksa Konecznego. Pozycja ta jest podsumowaniem rozważań cywilizacyjnych Konecznego. Koneczny przedstawia w niej podstawowe koncepcje swoich rozważań historiozoficznych, wynikające z nich wnioski, charakterystykę poszczególnych cywilizacji oraz różnice zachodzące pomiędzy nimi. Ze względu na cenzurę pozycja ta opublikowana została po raz pierwszy dopiero w 1977, przez Instytut Romana Dmowskiego w Londynie.

Ilość recenzji: 0
Feliks Koneczny - O ład w historii

Roman Dmowski - Niemcy, Rosja i kwestia polska

Roman Dmowski

Niemcy, Rosja i kwestia polska, była pisana z myślną o czytelniku zagranicznym. Wydana została od razu w 1908 roku w języku polskim, francuskim i rosyjskim, ukazując się później również w innych językach. Pozycja ta towarzyszyła wytężonym pracom Dmowskiego na rzecz umiędzynarodowienia sprawy polskiej i manifestem orientacji antyniemieckiej narodowej demokracji. Choć dzisiaj sytuacja geopolityczna w Europie znacznie się zmieniła, książka pozostaje znakomitym przykładem chłodnego, analitycznego realizmu politycznego charakterystycznego dla polskiej myśli narodowej.

Ilość recenzji: 0
Roman Dmowski - Niemcy, Rosja i kwestia polska

Zygmunt Wasilewski - Myśl przebudowy

Zygmunt Wasilewski

Zygmunt Wasilewski jest dzisiaj postacią praktycznie zapomnianą, dawniej był jednym z głównych ideologów i publicystów Narodowej Demokracji. Wydana w 1912 roku "Myśl Przebudowy. Rozmowa z młodym przyjacielem" jest świadectwem szerokich horyzontów i zainteresowań Wasilewskiego. Autor snuje w niej rozważania o stanie i kondycji narodu, o gruntownej potrzebie przebudowania jego wewnętrznych podstaw na gruncie psychicznym, moralnym, intelektualnym i kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem wychowania młodzieży.

Ilość recenzji: 0
Zygmunt Wasilewski - Myśl przebudowy

Roman Dmowski - Nasz patriotyzm

Roman Dmowski

Broszura "Nasz patriotyzm. Podstawy programu współczesnej polityki narodowej" Romana Dmowskiego wydana po raz pierwszy w 1893, stanowiła prezentacją programu niedawno co powstałej z inicjatywy Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego i Jana Ludwika Popławskiego Ligii Narodowej. Była to pierwsza w pełni narodowodemokratyczna organizacja w Polsce. „Nasz patriotyzm” będąc z kolei jej pierwszą broszurą programową jest jedną z najważniejszych pozycji w dorobku intelektualnym polskiej myśli narodowej.

Ilość recenzji: 1
Roman Dmowski - Nasz patriotyzm

Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowego poglądu na świat

Wojciech Kwasieborski

Wydane w 1937 roku "Podstawy", były jedną z fundamentalnych broszur programowych Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga". Autor przedstawia w niej fundamentalne różnice światopoglądowe pomiędzy pokoleniem "Starych" narodowców a radykalnymi "Młodymi".

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowego poglądu na świat

Roman Dmowski - Myśli nowoczesnego Polaka

Roman Dmowski

Opublikowane w 1903 r. „Myśli nowoczesnego Polaka” stanowią najbardziej znane i najważniejsze dzieło w historii ruchu narodowego. Dmowski wyłożył tam swój pogląd na szereg spraw związanych ze stosunkiem jednostki do narodu i jej zobowiązań względem niego. „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka”, pisał. Zawarte w książce przemyślenia sprawiają, że mimo upływu ponad wieku od jej napisania, pozostaje ona w dużym stopniu aktualna.

Ilość recenzji: 2
Roman Dmowski - Myśli nowoczesnego Polaka

Roman Rybarski - Polityka i gospodarstwo

Roman Rybarski

„Polityka i Gospodarstwo” to najbardziej znana praca Romana Rybarskiego. Broszura została wydana w 1927 r., w ramach serii zeszytów programowych OWP. Rybarski wyłożył tu swoje poglądy na szereg zagadnień ekonomicznych, formułując je w duchu wolnorynkowym. Autor nie unika przy tym poparcia dla interwencjonizmu państwowego tam, gdzie będzie wymagał tego interes narodowy.

Ilość recenzji: 0
Roman Rybarski - Polityka i gospodarstwo

Zygmunt Balicki - Egoizm narodowy wobec etyki

Zygmunt Balicki

Wydana w 1902 r. broszura „Egoizm narodowy wobec etyki” jest najbardziej znaną pracą Balickiego i jedną z najistotniejszych dla wczesnego okresu dziejów ruchu narodowego publikacji. Ideolog endecji dokonał tu rozróżnienia pomiędzy indywidualistyczną „etyką ideałów” a społeczną „etyką idei”. Ta druga wymagała od każdego członka narodu, by zlał z jego interesami swoje dążenia. W latach 20. i 30. XX wieku młode pokolenie narodowców odeszło od głoszonego przez Balickiego „egoizmu narodowego” na rzecz nacjonalizmu chrześcijańskiego.

Ilość recenzji: 1
Zygmunt Balicki - Egoizm narodowy wobec etyki

Jan Mosdorf - Wczoraj i jutro

Jan Mosdorf

„Wczoraj i jutro” to wydana w 1938 r. książka Mosdorfa. Autor opisał w niej swoje poglądy na szereg zagadnień – od spraw z zakresu ekonomii, gdzie proponował rozwiązania sytuujące się w nurcie tzw. trzeciej drogi, przez sprawy ustrojowe, aż po oryginalny wywód na temat historii Polski, w którym polemizował z poglądami dominującymi w głównym nurcie ruchu narodowego. Praca stanowi jeden z najistotniejszych manifestów narodowego radykalizmu.

Ilość recenzji: 1
Jan Mosdorf - Wczoraj i jutro

Jan Ludwik Popławski - Pisma polityczne

Jan Ludwik Popławski

„Pisma polityczne...” to wydany w 1908 r. pośmiertny zbiór artykułów Jana Ludwika Popławskiego. Zawarte są tu najistotniejsze teksty ojca ruchu narodowego. Popławski podjął tu szereg istotnych w jego czasach tematów – odnosił się do problematyki świadomości narodowej chłopów, potrzeby demokratyzacji stosunków społecznych na ziemiach polskich, zagrożenia niemieckiego i konieczności zwrócenia polskiej myśli ku Zachodowi.

Ilość recenzji: 0
Jan Ludwik Popławski - Pisma polityczne

Bohdan Wasiutyński - Praworządność

Bohdan Wasiutyński

Broszura „Praworządność” została wydana w 1927 w ramach wskazań programowych Obozu Wielkiej Polski. Autor rozważa tu znaczenie prawa, jako podstawy organizacji społeczeństw. Jak wskazuje, potrzeba praworządności charakteryzuje ludy należące do cywilizacji europejskiej, a oddziaływanie Wschodu przyczynia się do erozji tego poczucia.

Ilość recenzji: 0
Bohdan Wasiutyński - Praworządność

Stanisław Haller - Naród a armia

Stanisław Haller

Broszurę „Naród a Armia” napisał gen. Stanisław Haller w 1926 r. Sięgając do szeregu wzorców historycznych (m.in. republiki rzymskiej, rewolucyjnej Francji i polskich powstań narodowych), wojskowy wyłożył w niej swoje poglądy na temat tego, jak głęboko powiązane z narodem powinno być Wojsko Polskie. „Armią polską musi być Naród pod bronią”, pisał Haller.

Ilość recenzji: 0
Stanisław Haller - Naród a armia

Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej

Wojciech Kwasieborski

Wydane w formie osobnej publikacji w 1938 r. „Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej” są jednym z najważniejszych zeszytów programowych RNR, określającym poglądy ugrupowania na problem w II Rzeczpospolitej palący – kwestię oświaty, ale też i formowania ideowego młodzieży. Jak bowiem uważali falangiści, szkoła winna być nie tylko miejscem pobierania nauki, ale i wykuwania nowego człowieka – nowoczesnego Polaka, świadomego swoich obowiązków wobec wspólnoty. Formacja szkolna musi być – zdaniem Kwasieborskiego – oparta na „zwartym poglądzie na świat. Tym poglądem na świat jest pogląd narodowy, oparty na bezwzględnych podstawach religii Chrystusa”.

Ilość recenzji: 0
Wojciech Kwasieborski - Podstawy narodowo-radykalnej przebudowy szkoły polskiej

Tadeusz Gluziński - Odrodzenie idealizmu politycznego

Tadeusz Gluziński

Tadeusz Gluziński napisał „Odrodzenie idealizmu politycznego” w 1935 r. Praca ta jest uznawana za jedną z najważniejszych w dorobku środowiska ONR-ABC. Autor zawarł w niej wieloaspektową krytykę liberalizmu i innych powstałych na gruzach przedrewolucyjnego świata ideologii. Te – zdaniem autora – prowadziły narody do upadku, stanowiąc z punktu widzenia chrześcijańskiego nacjonalizmu czynnik wybitnie szkodliwy. Gluziński proponował więc odrzucenie spuścizny XIX wieku.

Ilość recenzji: 0
Tadeusz Gluziński - Odrodzenie idealizmu politycznego